vanaf nu ook te vinden op mastodon om het vuur van onze ook hier brandend te houden. Check datapanik.org voor meer ...

Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!