ดู spoil มันเสียอรรถรส

@sirn ใช้ ibus ร่วมกับ XKB switching นี่งงมากครับ @veer66

@sirn หมายถึงตอน force reload config ใช่ไหมครับ @veer66

thep boosted
>try to rm -rf large folder
>leave for 8 hours
>still not done
>fuck

>mkdir lmao
>rsync -aP --delete lmao/ /large/folder/
>finishes in like 1 hour

ok
thep boosted

Grab, SE Asia's Uber is displaying routes derived from Open Street Map data without attribution. mishari.net/en/2018/12/grab-os

เกร็ดเมืองขอนแก่น: ถนนชีท่าขอน
thep-misc.blogspot.com/2018/12

thep boosted
thep boosted

@veer66 โอ้ ขอบคุณครับ

@veer66 ยังไม่รู้จะติดตาม ShareLaTeX, Overleaf ยังไงครับว่าเขา update หรือยัง

Show more
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!