Follow

(Teño para todos/as, eh?) PSdeG: icono de ¿recargar? cando estás falando de cambio. A foto, un horror. Parece unha foto antiga, coma dos anos 70.

· Mastodon Twitter Crossposter · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!