Follow

So quería deixar por aquí que esta Primavera (de abril a xuño) podes aprender unha chea de cousas comigo na @EscolaUnitaria@twitter.com.

Os luns, programación web a saco escolaunitaria.com/2020/01/14/

e os mércores, Photoshop para principantes escolaunitaria.com/2020/01/23/

Formación amena e potente!

· Mastodon Twitter Crossposter · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!