Follow

I deleted my Twitter account today 😳 It's been a fun 11 years and 4 months

· · Web · 0 · 3 · 6

@jeroensmeets Not really 😅 I still have 30 days to change my mind though

@petervangrieken oeh!! heel benieuwd, ik moet hier nog wel heel erg wennen...zolang er geen app is, is het behoorlijk ruk eigenlijk :-)

@tjarko Ik heb Tootdon op mijn telefoon staan, dat werkt wel aardig. Maar inderdaad, is geen Twitter.

@petervangrieken oh ik wist niet eens dat er een app was.. die ga ik even opzoeken.

@petervangrieken heftig. Hoor graag in detail als ik je weer spreek in real life.

@petervangrieken Dat is een redelijk extreme stap. Voorlopig ga ik beide media gebruiken en Twitter langzaam afbouwen. Misschien de bridge tool gebruiken die in een throod (toot thread) van @rikschennink genoemd werd: micro.yatil.net/@yatil/1005644

@petervangrieken I would at least keep the account to prevent identity theft.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!