google sendas retpoŝton al mi pri google+. Ŝajnas ke google+ estas kiel unu zombi.

Ĉi tiu estas mia unua mesaĝo en esperanto. Mi esperas, ke la sekvantaj estus pli interesaj.

Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!