ระหว่างที่คนโมโหเรื่องฝุ่นควัน อนุเสาวรีย์และรูปปั้นก็โดนรื้อถอน

กับบางคนนี่ โชคดีที่รู้จักกันแค่ผ่านทางโชเชียลมีเดีย

ทดลองเอาเอกสารไปใส่ใน Ethereum blockchain (ตามที่มีนักศึกษาจีนทำ)

etherscan.io/address/0x96cfa2b

สนุกเลยครับ ไม่ต้องเขียนโค้ดเลย
- ลง Metamask
- โอน ETH มาสักหน่อย
- ใช้ MyEtherWallet โอนเงินให้ตัวเอง ตรง data เอาข้อความไปแปลงเป็น hex

อัพไปสามเอกสาร
- ประกาศคณะราษฎร
- พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว พุทธศักราช 2475
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม (พุทธศักราช 2475) -- อันนี้ท่าจะยาวไปต้องแยกสอง tx

เสียค่า GAS ไปยังไม่ถึง 0.01 ETH

ไม่ได้มาโพสนานจัด

ฤดูกาล open house กลับมาอีกครั้ง แค่คิดก็หมดแรง

Kindness is not a code of conduct unto itself, but rather another free component of a fully functioning GNU behavior pattern made useful by the GNU developers, contributors and vital commentators comprising a full communication system as defined by POSIX.

วันนี้ต้องเริ่มทำสไลด์

"Students who acquire large debts putting themselves through school are unlikely to think about changing society. When you trap people in a system of debt they can't afford the time to think. Tuition fee increases are a disciplinary technique,' and, by the time students graduate, they are not only loaded with debt, but have also internalized the 'disciplinarian culture.' This makes them efficient components of the consumer economy."

~ Noam Chomsky

We need thinkers. World has enough followers.

ทหารในตำแหน่ง ที่บอกว่ามีโอกาสทำรัฐประหาร ควรโดนไล่ออกจากตำแหน่งนะ

Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!