Follow

'Hackers - Wizards of the Electronic Age' mooie documentaire uit 1985 over de hackers van die tijd! Leuk om al die oude apparaten en software te zien, maar ook om de ideeën te horen uit die tijd. youtu.be/zOP1LNr70aU

· · Web · 0 · 2 · 2
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!