Follow

Lijkt me een goed idee, maar dan wel een inlog/identificatiesysteem waarbij de macht bij de gebruiker ligt en niet bij ee partij die vervolgens allerlei data kan gaan combineren fd.nl/beurs/1323728/sleutelen-

· · Web · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!