Follow

Zou PeerTube al zoiets aankunnen, zo’n uberplatform van alle omroepen? Of gewoon iedereen een eigen PeerTube instantie en die dan met elkaar laten praten 😄PeerTube zal technisch nog wel niet helemaal geschikt zijn voor zulke grote hoeveelheden data, maar het is toch leuk om te dromen 😉

emerce.nl/nieuws/omroepen-werk

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!