Follow

@anchelnl@mastodon.social ooit, maar das al weer een tijdje geleden, volgens mij heb ik er geen account

· · Web · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!