Nog maar een paar dagen. Hopelijk houden we het droog!! omloopdesnor.nl

Omloop De Snor zit er weer op voor 2019. Het was weer een geweldige editie!

Weer een update van de route van De Omloop. We gaan nu voor het eerst in de geschiedenis van de Omloop boven de 100 meter (volgens Strava)! Dit is nog ruim onder de boomgrens, maar toch niet misselijk...

Bezoekersaantallen zijn geëxplodeerd sinds geensnor op Mastodon zit!

Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!