Follow

Vriend van de site Koen heeft een uberhippe MIDI controller gemaakt. Om de productie van de grond te krijgen is hij een begonnen. @ErichGlitterfox vertelt er alles over op geensnor.nl

· · Web · 0 · 1 · 0
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!