Follow

Stuk geschiedenis herbeleven? Zin om een epische route te fietsen? Dat gaat nu makkelijker want de GPX bestanden van alle edities van Omloop De Snor zijn nu beschikbaar! github.com/geensnor/OmloopDeSn

· · Web · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!