Follow

Tot nu toe heeft Omloop De Snor geen vergunnings- of meldplicht en gelden de maatregelen tot 19 mei. 1,5 maand voor de start. Nog geen annulering voor de belangrijkste koers van het jaar! Een definitieve ja/nee zal wel ergens in juni komen. Dus houdt de spieren soepel en de ketting gesmeerd!

· · Web · 0 · 1 · 1
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!