Follow

De organisatie van Omloop De Snor houdt de ontwikkelingen rondom het Coronavirus in de gaten. Voor alsnog zien we geen reden tot ingrijpen.

· · Web · 0 · 0 · 1
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!