Follow

Bij De Omloop (omloopdesnor.nl) hebben we een vergelijkbaar probleem. De route staat op sommige plekken vol met lelijke uiltjes en vlinders. De organisatie is dan uren bezig om er piemels en tieten van te maken zodat het nog een beetje toonbaar is.

twitter.com/NOSsport/status/11

· · Web · 0 · 0 · 1
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!