Follow

De route van Omloop De Snor 2019 is iets ingekort. Hij is nu 105 km en er zitten net wat leukere stukken in. strava.com/routes/17614836

· · Web · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!