Follow

Dit is het eerste concept van de route van Omloop De Snor 2019: strava.com/routes/17614836. Het idee is: rivieren in het begin, bergjes op het einde. Hij is nog wel wat aan de lange kant, dus dat gaan we nog fixen de komende maanden.

· · Web · 0 · 1 · 1
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!