Follow

How it started: Huel den Bus, die lescht 200m kanns de och trëppelen, wei schlëmm kann et sinn !?

How's it going: eng Strooss ouni Trottoiren an der Stad dei 2 Quartieren verbënnt ...

¯\_(ツ)_/¯

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!