Word directeur van PublicSpaces en bouw met een mooi team & een grote coalitie van publieke organisaties aan een eerlijker internet - publicspaces.net/over-de-organ - solliciteren kan tot 15 augustus #directeur #baan #publicmoneypubliccode #wezoekenjou

Follow

@publicspaces And if you aren't ready to be a director of such an organisation just yet, but are interested to work on these topics - do have a look at the various openings at NLnet foundation too: nlnet.nl/foundation/jobs

· · Web · 0 · 1 · 0
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!