Follow

No né, těm kecům před zkouškou sirén bylo poprvé rozumět. Někoho napadlo tam dát pomlky aby odezněla ozvěna, po 20+ letech

· · Web · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!