من بی معرفتم یا شما؟

فدایت منم از هم صحبتی باهات لذت بردم :***

می ریختی می ریختی می ریختی

خب بدتر کاشکی شر شر اشک میرختی

آره میشه و برو به هیچ چیزی فک نکنو بگیر بخواب

زیاد به خودت سخت نگیر یکمم با خودت مهربون باش خب

میشه میشه میشه دائما با خودت تکرارش کن

چون داشتی فکر میکردیو و خودتو سرزنش

و حالا تو چرا نمیخوابی؟

من عصری دو ساعت خوابیدم دیگه تا جبران نشه خوابم نمیبره

حالا ظهرش یا عصرش که برمیگردی راحت میخوابی رفرش میشی

نه تهرانم چجوری فک کردی مشهدم آخه

میتونی همین وقتای بیداریم کسخلو شاد زندگی کنیا =))

خوبه من ساعت 8نیم باید بیدار شم نیم ساعت بیشتر

نه داری پخته میشی حس میکنی پیریه

همه همین حدودا هستن

Show more
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!